PRIVACYVERKLARING Human Colours Training Coaching Advies

Human Colours Training Coaching Advies, gevestigd op Witsenstraat 37 in Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66774748 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Human Colours met uw informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  1. Toepassing Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Human Colours persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) opdrachtgevers en klanten;  b. bezoekers aan de praktijk van Human Colours;  c. bezoekers van www.humancolours.nl;  d. deelnemers aan bijeenkomsten van Human Colours;  e. alle overige personen die met Human Colours contact opnemen of van wie Human Colours persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens Human Colours verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Human Colours Training Coaching Advies zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en het surfgedrag op de website.

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer  (nodig om mijn diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, CV (nodig voor coachingstrajecten), gespreksverslagen en inhoud van communicatie. Voorts verwerk ik persoonsgegevens voor zover ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals ten behoeve van belastingaangifte.

  1. Doeleinden verwerking Human Colours verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het onderhouden van contact; b. een goede en efficiënte dienstverlening; c. het beiden van begeleiding op maat; d. het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en de facturering voor verrichte werkzaamheden;  e. het verbeteren van de dienstverlening en van de website www.humancolours.nl;  f. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

Grondslagen Human Colours Training Coaching Advies verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten een opdrachtovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de werkgever; c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

4. Verwerkers Human Colours kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Human Colours persoonsgegevens verwerken. Human Colours sluit met verwerkers een  verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

  1. Persoonsgegevens delen met derden Human Colours deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een wettelijke verplichting nodig is. Human Colours deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden  georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

6. Bewaren van gegevens Human Colours bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Human Colours hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. persoonsgegevens: maximaal 5 jaar na het einde van de opdrachtovereenkomst; b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;  c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Human Colours vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen diefstal of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft Human Colours passende beveiligingsmaatregelen genomen.

  1. Wijzigen privacyverklaring Human Colours kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website www.humancolours..nl gepubliceerd.

8. Rechten, vragen en klachten U hebt het recht Human Colours te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Human Colours door een e-mailbericht te sturen naar info@humancolours.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Human Colours persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen.

Aldus opgemaakt te Arnhem, 25 mei 2018

Olchert Gommer Trainer / Coach / Adviseur

 

Human Colours Training Coaching Advies, Witsenstraat 37 6813 GT te Arnhem +31 (0)6 80157159

info@humancolours.nl www. humancolours.nl